Varmamt ehf - Framnesvegi 19 - 230 Keflavk - Smi 421 6800 - Fax 421 4910 - varmamot@varmamot.is